Facebook YouTube Google+
Актуализиране на учебните програми

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Единственият колеж в България, който спечели проект по схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Проект: BG051PO001-3.1.07 – 0016 „Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на  пазара на труда в Колежа по икономика и администрация“

Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на висшистите и подготвяне на висококвалифицирани кадри чрез подобряване на качеството на образованието и обучението и развитие на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане на икономика основана на знанието.

Специфичните цели на настоящия проект са:

• Ефективно използване на съвременните информационни технологии в процеса на образованието, което ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес;

• Развитието на ефективно сътрудничество между висшето учебно заведение и работодателите, предприятията и водещи експерти за актуализиране на учебните програми;

• Активно партниране с бизнеса за осигуряване на най-подходящата среда за практическо обучение;

• Обединяване на усилията на преподаватели, работодатели и студенти за обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда;

• Повишаване качеството на образование чрез интерактивни и активни методи на обучение, съвместни проекти и постоянна комуникация между студенти, преподаватели и работодатели;

• Постигане на европейско качество чрез свързване на висшето образование с научните изследвания и бизнеса;

• Засилване на съвместната работа с бизнеса за практическа подготовка и регионална реализация на завършващите висшисти.

 

Основни дейности, които ще се реализират в рамките на проекта:

Анализ на приоритетни специалности в съответствие с конкретните потребности на бизнеса на регионално ниво;

Създаване на работни групи от работодатели и преподаватели по специалности;

Приемане на мерки за осъвременяване на учебните програми

Закупуване на ДМА и оборудване.

Разработване на нови и актуализиране на съществуващи учебни програми

Разработване на система за включване на студентите в научните изследвания.

Организиране и провеждане на практически заниятия в реална среда

Включване на лица от целевите групи в осъвременените учебни програми в академична среда

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

• Постигане на по-успешна социална и трудова реализация на завършващите висшисти чрез създаване на нови и осъвременяване на съществуващи учебните програми

• Постигане на практическа насоченост на обучението и готовност за работа в реална работна среда, подписване на споразумения с работодатели.

• Ефективно използване на съвременните информационни технологии в образованието

• Повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес

• Ефективно включване в учебния процес на преподавателите, студентите, бизнеса / работодателите и експертите

• Ефективно включване на студентите в научно-изследователската работа

• Въведени интерактивни начин на обучение чрез дискусии, съвместни проекти и комуникация между студенти, преподаватели и работодатели

• Предоставяне на качествено обучение включително на лица със специални образователни потребности (лица с увреждания)

• Измеримост на постигнатите резултати от студенти и преподаватели

• Обмен на опит и добри практики с водещи университети

• Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии.

 

Продължителност на проекта: 15 месеца

 

Безвъзмездна финансова помощ: 102 342.80 лв.

 

Информация от заключителната информационна среща по проекта

Дата: 18.09.2014 г.


   
Информация от заключителната информационна среща по проекта (598 Kb) свали
Покана за информационно събитие

Дата: 01.09.2014 г.


   
Покана (512 Kb) свали
Информация напредък

Дата: 22.07.2014 г.

Информация за напредък и постигнати части от заложените по проекта дейности.

   
Информация напредък (247 Kb) свали
Покана конференция

Дата: 29.04.2014 г.

Покана за научна конференция на тема: „Основни тенденции в развитието на човешките ресурси“ в прикачения файл:   
Покана конференция (303 Kb) свали
Система за включване на студентите в научните изследвания

Дата: 24.02.2014 г.

Във връзка с реализиране на Проект: BG051PO001-3.1.07 – 0016 - „Актуализира-не на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда в Ко-лежа по икономика и администрация“ и в съответствие със заложените по проекта дейности, приехме „Система за включване на студентите в научните изследвания”.

Системата регламентира основните положения в организацията, управлението и финансирането на самостоятелни и съвместни научно-изследователски проекти и научни изследвания с други национални и международни институции и с бизнеса. НИД в КИА-Пловдив обхваща фундаментални и приложни изследвания, както и разпространението на научните резултати. Системата обхваща организацията и участието в научни форуми с национален и международен характер, студентски научни издания и др. Дейността е необходима, за да установим правилата, да регламентираме действаща връзка между висшето образование, научните изследвания и бизнеса, да установим ясна процедура за подбор и съгласуване на тематичната насоченост на студентските разработки с необходимостта на бизнеса и как ще се популяризират резултатите от студентската работа.
Резултатите от проекта ще спомогнат на КИА да установи устойчиви позиции на пазара на водещите колежи в страната и чужбина, като предостави качествено образование, съответстващо на изискванията на пазара на труд.

   
Система за включване на студентите в научните изследвания (8 Mb) свали

Дата: 20.01.2014 г.

Във връзка с реализацията на проект №  BG051PO001-3.1.07-0016 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колеж по икономика и администрация“ приехме мерки за осъвременяване на учебните програми. Те се базират на анализа на приоритетни специалности в съответствие с конкретните потребности на бизнеса на регионално ниво, позволяват планиране и осигуряване на ресурсите. Така можем да определим периодичността и подходите за актуализирането на съдържанието на учебните програми и методите за преподаване и стават база, необходима за устойчивото развитие на обучението в Колежа по икономика и администрация. Целта ни е обучението да се превърне в гъвкава система, отворена към развитието на икономиката и адаптивна към пазара на труда в Европейския съюз. Отчитайки експертното мнение на бизнеса, целим създаване на взаимна обвързаност между образованието, науката и приоритетите в икономическото развитие на региона и страната. В резултат на подписаното споразумение за сътрудничество с партньора бяха определени експерти, които да участват активно в осъвременяването на учебните програми.

   
Мерки за осъвременяване на учебните програми (554 Kb) свали

Дата: 05.12.2013 г.

Във връзка с реализацията на проект №  BG051PO001-3.1.07-0016 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колеж по икономика и администрация“ са закупени ДМА – четири лаптопа и три проектора, които са необходими за воденето на пълноценни учебни занятия, използване на ИКТ и интерактивни методи на преподаване и оборудване – три броя дистанционни за презентации. След приключването на проекта напълно ще се запазят предназначението и функциите им, а академичният състав ще има на разположение оборудване и хардуер, с които да продължат и доразвиват идеите си за качествено и актуално обучение.


Дата: 28.11.2013 г.

Във връзка с реализацията на проект №  BG051PO001-3.1.07-0016 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колеж по икономика и администрация“ е направен анализ на приоритетни специалности в съответствие с конкретните потребности на бизнеса на регионално ниво. Бяха анкетирани 230 студенти и 52 работодатели. Резултатите бяха обобщени и в анализа бяха формулирани ясни и конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, откроиха се начините за тяхното постигане и критерии за измеримост на постигнатите резултати; идентифицирахме областите, в които се изисква актуализиране на учебните програми; запознахме се с добрите практики, приложени във водещи университети, за практически ориентирано образование, технологични и методически инструменти и тяхното ефективно използване в учебния процес в КИА.
Създадохме работни групи от експерти и преподаватели по направления с цел про-фесионален анализ и отчитане на спецификата на всяка специалност, съобразяване с нуж-дите на бизнеса, практическа ориентация и ефективното му прилагане в учебния процес в колежа. Беше подписан договор за сътрудничество с партньорската организация Асоциа-ция на индустриалния капитал в България.

   
Покана пресконференция (491 Kb) свали
Листовка (527 Kb) свали
Презентация - Първа пресконференция Актуализиране на учебните програми (2 Mb) свали

Този документ е създаден по проект № BG051PO001-3.1.07 - 0016

Актуализиране на учебните програми в съответствие с пазара на труда в Колежа по икономика и администрация“.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Колеж по икономика и администрация – Пловдив, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Министерството на образованието и науката.
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |