Facebook YouTube Google+
Еразъм
За програмата

Студентска мобилност

Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав

  • Обща информация
  • Критерии
  • Документи
 

Секторна програма „Еразъм” е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.


   
КИА Еразъм презентация (298 Kb) свали
Истории на студенти, участвали в мобилност по секторна програма "Еразъм"
www.hrdc.bg
Основни цели на секторна програма „Еразъм”
    * Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програма "Еразъм" до 2012г.;
    * Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;
    * Да подобри прозрачността и съпоставимостта на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование;
    * Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;
    * Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга;
    * Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот.
Право на участие в секторна програма „Еразъм” имат:

    * Студенти и преподаватели в системата на висшето образование;
    * Висши училища;
    * Преподаватели, обучители и друг персонал на висшите училища;
    * Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации;
    * Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд.
    * Публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище;
    * Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот;
    * Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране.

Всичко, което е необходимо да знаете, когато се премествате в друга европейска страна: стандарт на живот, настаняване, законова основа и друга основна информация за европейските страни можете да намерите на  http://ec.europa.eu/ploteus/

За повече информация, моля прочетете:

www.hrdc.bg


   
PRIME-Guidebook.pdf (9 Mb) свали
Erasmus_deinosti.pdf (157 Kb) свали
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |