Facebook YouTube Google+
Конкурси

Резюмета на научни трудове, становища и рецензии на доц. д-р Милена Иванова Тепавичарова за заемане на академична длъжност „професор“ в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ (Организация и управление на производството), ДВ, бр.№16/17.02.2017г.


   
Резюмета на научните трудове на доц. д-р Милена Иванова Тепавичарова (917 Kb) свали
Рецензия от проф. дсн Димитър Иванов Костов (350 Kb) свали
Рецензия от проф. д-р Нели Андреева Бенчева (378 Kb) свали
Рецензия от проф. д-р Йордан Георгиев Йорданов (253 Kb) свали
Становище от доц. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева (288 Kb) свали
Становище от доц.д-р Васил Петков Петков (334 Kb) свали
Становище от проф. д-р Мариана Матеева Петрова (262 Kb) свали
Становище от доц. д-р Ангел Запрянов Запрянов (219 Kb) свали

Резюмета на научните трудовe, рецензии и становища на доц. д-р Илин Александров Савов, за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Специални разузнавателни средства и основи на националната сигурност), обявен в Държавен вестник, бр. 16 от 17.02.2017 г.

   
Резюмета на научните трудове на доц. д-р Илин Александров Савов (267 Kb) свали
Рецензия от проф. д-р Ненко Георгиев Дойков (302 Kb) свали
Рецензия от проф. д-р Валери Христов Христов (174 Kb) свали
Рецензия от проф. д-р Александър Воденичаров (249 Kb) свали
Становище от проф. д-р Томо Цветанов Борисов (199 Kb) свали
Становище от проф. д-р Никифор Христов Стефанов (148 Kb) свали
Становище от доц. д-р Симо Георгиев Михов (167 Kb) свали
Становище от доц. д-р Петър Иванов Бойчев (146 Kb) свали

Резюмета на научните трудове, становища и рецензии на д-р Васил Христов Георгиев, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент от област на висшето образование 9 „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ ( суверенитет и интервенция в условията на глобализация ), обнародван в Държавен вестник бр.14 от 10.02.2017 r.

   
Резюме на научните публикации за рецензиране на д-р Васил Христов Георгиев (691 Kb) свали
Рецензия от проф. д.п.н. Георги Любенов Манолов (235 Kb) свали
Рецензия от професор, доктор на икономическите науки Димитър Трендафилов Йончев (3 Mb) свали
Становище от проф. д-р Никифор Стефанов (170 Kb) свали
Становище от проф. д-р Александър Любомиров Рангелов (4 Mb) свали
Становище от проф. д-р Екатерина Иванова Михайлова (2 Mb) свали
Становище от проф. д-р инж. Тилчо Колев Иванов (1 Mb) свали
Становище доц. д-р Илин Александров Савов (257 Kb) свали

Държавен вестник бр.14/10.02.2017 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Нациална сигурност (Суверенитет и интервенция в условията на глобализация), със срок 3 месеца обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище – Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
Държавен вестник бр.16/17.02.2017 г.
 
Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на следните академични длъжности: „професор“ в област на висше образование 9.Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Специални разузнавателни средства и основи на националната сигурност) – един; „професор“ в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ (Организация и управление на производството) – един; „доцент“ в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ (Управление на маркетингови бази данни) – един; „доцент“ в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. „Икономика“ (Организационна култура) – един; „доцент“ в област на висше образование 9.Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Полицейска тактика) – един, „доцент“ в област на висше образование 9.Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Опазване на обществения ред) – един със срок 3 месеца от обнародването във  в-к „Държавен вестник“.  Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
Държавен вестник бр.74/20.09.2016 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Социално-икономическа същност на управлението на продажбите) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
Държавен вестник бр.51/05.07.2016 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурси за академични длъжности: професор в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (международноправни аспекти) – един; доцент в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (държава, сигурност и въоръжени сили) – един, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
Държавен вестник бр.40/27.05.2016 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Финансов мениджмънт) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.
 
Държавен вестник бр.32/22.04.2016 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Религия и сигурност: поклонничеството в исляма – история и съвременни измерения) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
Държавен вестник бр.94/04.12.2015 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика - Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Политика на национална сигурност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.  7719
 

Държавен вестник бр.98/15.12.2015 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност („Индустриални отношения и сигурност“) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 80017
 
 
Държавен вестник бр.78/09.10.2015 г. 
 
Висшето училище по сигурност и икономика, Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност професор в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Организация и управление извън сферата на материалното производство) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622522.
 
 
Държавен вестник бр.73/25.09.2015 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност (шифър 050205) Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Данъчна система и контрол) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе13, тел. 032/622 522.
 
 
Държавен вестник бр.93/01.12.2015 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.
 
 
Публикувано в брой 34/12 май 2015 г. в Държавен вестник
 
204. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в научна област 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Индустриални отношения и сигурност) – един със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.
 
3101
 
 
Публикувано в брой 108/30.12.2014 г. в Държавен вестник 
 
136. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ в научна област 3. Социални,стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Организация и управление на производството“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522. 9023
 
 
 
Публикувано в брой 105/19.12.2014 г. в Държавен вестник 
 
 
126. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Специални разузнавателни средства) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.8824
 
 
Публикувано в брой 85/14.10.2014 г. в Държавен вестник  
 
59. – Колежът по икономика и администра¬ция – Пловдив, обявява конкурс за доцент в научна област 3. Социални, стопански и прав¬ни науки по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 6794
 
 
Публикувано в брой 40/13.05.2014 г. в Държавен вестник
 
84. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова история (Политическа история на
Европа и Северна Америка) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
 
Публикувано в брой 107/13.12.2013 г. в Държавен вестник
 
11. Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ в научна област 3. Социални, стопански и правни науки; по направление на 3.8.Икономика, 05.02.21 „Организация и управление на производството“(Определяне на степента  на иновативност на продукти и процеси в малките и средните предприятия) - един; за академична длъжност „доцент“ в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) – един, със срок 2 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Колежа на адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, тел. 032/622 522.
 
Публикувано в брой 16/19 февруари 2013 г. в Държавен вестник
 
100. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ по професионално направление 9. Сигурност и отбрана, 9.1. Национална сигурност със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа, Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел.: 032/622-522. 1382
 
ПУБЛИКУВАНО В БРОЙ 1/4.01.2013 г. на Държавен Вестник
 
79. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2 История, шифър 050304, научна специалност „Обща и световна история“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в Колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 11678
 
ПУБЛИКУВАНО В БРОЙ 91/20.11.2012 г. на Държавен Вестник
 
40. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.8. Икономика, шифър 050216, научна специалност „Икономика и организация на труда“ със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Колежа на адрес Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 10547
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |