Facebook YouTube Google+
Конкурси

Резюмета на статии и научни трудове, становища и рецензии на гл. ас. д-р Людмила Бойкова Дикова на провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. „Икономика“ (Организация и управление на труда), обявен в Държавен вестник, бр. 77 от 26.09.2017 г.

   
Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Людмила Бойкова Дикова (36 Kb) свали
Рецензия от проф. д-р Милена Тепавичарова (4 Mb) свали
Рецензия от проф. д-р Нели Бенчева (4 Mb) свали
Становище от чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров (1 Mb) свали
Становище от доц. д-р Ангел Запрянов (204 Kb) свали
Становище от доц. д-р Васил Петков (193 Kb) свали
Становище от доц. д-р Тони Михова (171 Kb) свали
Становище от доц. д-р Надя Миронова (265 Kb) свали

Резюмета на статии и научни трудове, становища и рецензии на д.н. Стоян Коев, относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: 3. Социални, стопански и правни науки „Професионално направление: 3.8. Икономика /фирмена култура и бизнес комуникации/, обявен в Дв.бр.77 от 26.09.2017 г.

   
РЕЗЮМЕТА НА СТАТИИ, НАУЧНИ ДОКЛАДИ - д.н. Стоян Коев (280 Kb) свали
Рецензия - проф. д.и.н. Димитър Иванов Костов (216 Kb) свали
Рецензия - проф. д-р Маргарита Харизанова - Чолакова (5 Mb) свали
Становище - проф. д-р Любчо Варамезов (1 Mb) свали
Становище - доц. д-р Илиан Минков (1 Mb) свали
Становище - доц. д-р Михаил Михайлов (202 Kb) свали
Становище - доц. д-р Добрин Добрев (1 Mb) свали
Становище - доц. д-р Надя Миронова (1 Mb) свали

Държавен вестник брой №77/26.09.2017 г.

Висшето училище по сигурност и икономика - Пловдив, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент по: професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Образование и сигурност)“ - един; професионално направление 3.8. Икономика (Организация и управление на труда) - един; професионално направление 3.8. Икономика (Фирмена култура и бизнес комуникации) - един, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622-522.


Държавен вестник бр.14/10.02.2017 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Нациална сигурност (Суверенитет и интервенция в условията на глобализация), със срок 3 месеца обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище – Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
Държавен вестник бр.16/17.02.2017 г.
 
Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на следните академични длъжности: „професор“ в област на висше образование 9.Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Специални разузнавателни средства и основи на националната сигурност) – един; „професор“ в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ (Организация и управление на производството) – един; „доцент“ в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ (Управление на маркетингови бази данни) – един; „доцент“ в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. „Икономика“ (Организационна култура) – един; „доцент“ в област на висше образование 9.Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Полицейска тактика) – един, „доцент“ в област на висше образование 9.Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Опазване на обществения ред) – един със срок 3 месеца от обнародването във  в-к „Държавен вестник“.  Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
Държавен вестник бр.74/20.09.2016 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Социално-икономическа същност на управлението на продажбите) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
Държавен вестник бр.51/05.07.2016 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурси за академични длъжности: професор в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (международноправни аспекти) – един; доцент в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (държава, сигурност и въоръжени сили) – един, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
Държавен вестник бр.40/27.05.2016 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Финансов мениджмънт) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.
 
Държавен вестник бр.32/22.04.2016 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Религия и сигурност: поклонничеството в исляма – история и съвременни измерения) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
Държавен вестник бр.94/04.12.2015 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика - Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Политика на национална сигурност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.  7719
 

Държавен вестник бр.98/15.12.2015 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност („Индустриални отношения и сигурност“) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 80017
 
 
Държавен вестник бр.78/09.10.2015 г. 
 
Висшето училище по сигурност и икономика, Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност професор в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Организация и управление извън сферата на материалното производство) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622522.
 
 
Държавен вестник бр.73/25.09.2015 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност (шифър 050205) Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Данъчна система и контрол) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе13, тел. 032/622 522.
 
 
Държавен вестник бр.93/01.12.2015 г.
 
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.
 
 
Публикувано в брой 34/12 май 2015 г. в Държавен вестник
 
204. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в научна област 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Индустриални отношения и сигурност) – един със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.
 
3101
 
 
Публикувано в брой 108/30.12.2014 г. в Държавен вестник 
 
136. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ в научна област 3. Социални,стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Организация и управление на производството“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522. 9023
 
 
 
Публикувано в брой 105/19.12.2014 г. в Държавен вестник 
 
 
126. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Специални разузнавателни средства) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.8824
 
 
Публикувано в брой 85/14.10.2014 г. в Държавен вестник  
 
59. – Колежът по икономика и администра¬ция – Пловдив, обявява конкурс за доцент в научна област 3. Социални, стопански и прав¬ни науки по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 6794
 
 
Публикувано в брой 40/13.05.2014 г. в Държавен вестник
 
84. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова история (Политическа история на
Европа и Северна Америка) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
 
 
Публикувано в брой 107/13.12.2013 г. в Държавен вестник
 
11. Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ в научна област 3. Социални, стопански и правни науки; по направление на 3.8.Икономика, 05.02.21 „Организация и управление на производството“(Определяне на степента  на иновативност на продукти и процеси в малките и средните предприятия) - един; за академична длъжност „доцент“ в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) – един, със срок 2 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Колежа на адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, тел. 032/622 522.
 
Публикувано в брой 16/19 февруари 2013 г. в Държавен вестник
 
100. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ по професионално направление 9. Сигурност и отбрана, 9.1. Национална сигурност със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа, Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел.: 032/622-522. 1382
 
ПУБЛИКУВАНО В БРОЙ 1/4.01.2013 г. на Държавен Вестник
 
79. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2 История, шифър 050304, научна специалност „Обща и световна история“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в Колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 11678
 
ПУБЛИКУВАНО В БРОЙ 91/20.11.2012 г. на Държавен Вестник
 
40. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.8. Икономика, шифър 050216, научна специалност „Икономика и организация на труда“ със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Колежа на адрес Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 10547
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |