Facebook YouTube Google+
НИД
Излезе брой трети на сп. "Политика и сигурност"

Излезе брой втори на сп. "Политика и сигурност"

Научни трудове
-ВАЛУТНИЯТ БОРД В БЪЛГАРИЯ
-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
-ПАЗАРЪТ НА ТРУДА – КОНФЛИКТИ И ЗАПЛАХИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ
-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ
-ПОКЛОННИЧЕСТВОТО В СЪВРЕМЕННИЯ ИСЛЯМ – МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И СИГУРНОСТТА

   
Научни трудове (1 Mb) свали
Четиринадесети годишник
- За опасността от кибертероризъм
 - Структури и организации в Република България, свързани с миграцията
 - Тактически действия при проверка на документи за самоличност
 - Индустриални отношения и тероризъм:случаят с новите „Червени бригади“ в Италия
 - Съвременни индикатори за разкриване на трафик на хора при граничния контрол
 - Системата на образование – част от системата за национална сигурност 
 - Борбата на Русия с ислямския фундаментализъм в Северен Кавказ
 - Тактически препоръки при подготовката и провеждането на претърсване и изземване
 - Социално-икономически проблеми на глобализацията
 - България по пътя към Еврозоната
 - Мениджмънт на политическите кризи и конфликти
 - Цена за увеличаване на печалбата
 - Управление на оперативните парични потоци 157

   
Четиринадесети годишник (2 Mb) свали
Тринадесети годишник
-Електронното управление
-Осъвременяване и унифициране на системите за управление
-Социалната отговорност в България
-Един поглед върху състоянието и перспективите за развитие на електронните съобщения
-Ръководство, обучение, възпитание и контрол на секретните сътрудници от специализираните държавни органи в България
-Образованието – фактор за националната ни сигурностДокторант Кузман Мартинов
-Ролята на оперативното разпознаване при разследване на престъпления
-Ценови войни – предвиждане, предотвратяване и справяне с тях (но само ако се налага)
-The development of social entrepreneurship in Kazakhstan
-Анализ на състоянието на човешкия капитал и влиянието му върху развитието на говедовъдството в България
-Инвеститор и мениджър:двете лица на собственика на малък бизнес
-Анализ на доходите, разходите и потреблението на домакинствата в България през 2015 г.
-Технология за получаване на храни на базата на бобови култури, подходящи за социални и донорни дейности
-Управление и планиране на продажбите
-Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води в България – минало и настояще
-Ролята на глобалните финансови институции
-Управление на паричните потоци в корпоративните финанси
-Новите интернет технологии и туризмът
-Проблеми на хуманитарната интервенция
-Имплицитна и експлицитна мотивация в рамките на студентските Фейсбук групи
-Социалните мрежи като арена за виртуални и реални конфликти


   
Тринадесети годишник (1 Mb) свали
Дванадесети годишник
- Миграционната вълна и заплахите за националната сигурност
 - Някои аспекти на управлението на службите за сигурност
 - „Балканите горят отново“, този път не от война. Ефектът на доминото заплашва България
 - Реформа безбједносно-обавјештајног система у БиХ – форма без садржаја
 - Модел система безбjедносне заштите привредних субjеката
 - Савремени приступ сузбиjању тешких облика криминала
 - Restrukturiranje policijskih organizacija u Bosni i Hercegovini uvođenjem koncepta menadžmenta totalnim kvalitetom
 - Уголовно-правовая реакция на проявления теневой экономики: границы, характер и направления совершенствования
 - „Декларация за правата на човека и гражданина“ и нейното влияние върху националноосвободителните революции на Балканите и в България
 - Системни характеристики на правото
 - Пропорционалната избирателна система
 - Изграждане на компетентностен модел на мениджъри и експерти по управление на човешките ресурси в стопанските организации
 - Криза в предприятието – симптоми, причини и фактори
 - Lending to small businesses and debt management
 - Същност на понятието „организационна култура“ като част от управленската функция „Мотивиране на човешкия фактор“
 - Основите на ценообразуването
 - Анализ на инвестициите в България през 2015 г.
 - Качество на живот в област Видин
 - Финансова стабилност на икономиката
 - Туристическият ресурс в България – предпоставка за развитие на алтернативните форми на туризъм
 - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – възможности и предизвикателства
 - Процес на комуникация – управление и моделиране

   
Дванадесети годишник (1 Mb) свали
Единайсти годишник
Единайсти годишник - Конституцията – основен елемент на политическата система
- Процесен мениджмънт и адекватност на българския бизнес в условията на турбулентна среда
- Оптимизиране на числеността, структурата и равнището на трудово представяне на човешките ресурси в стопанските организации
- Циклограма – съставяне и анализ
- Главни особености на маркетингова производствена фирма
- Световни икономически форми на сътрудничество
- Глобалната геоикономика
- Сертификационата дейност в България
- Управление на вземанията и кредитната политика на малкия бизнес
- Анализ на финансовото изпълнение по оперативни програми от ЕС през 2007 – 2013 г.
- Преглед на процеса на ценообразуване
- Еволюция в теорията за цените и ценообразуването
- Балнеоложкият туризъм в България – състояние и възможности за развитие
- Проблеми при мениджмънта на туристическите фирми в България
- Синергична обвързаност между СРС и защитения свидетел при доказването в наказателния процес


   
Единайсти годишник (1 Mb) свали
Десети годишник
Десети годишник - Оперативна ефективност на индустриалните компании в условията на криза
- Основни политики за развитието на малките и средните предприятия в България по примера на ЕС
- Бизнес профил на Лондонската метална борса
- Качеството на висшето образование в България и Болонският процес
- Six Sigma – съвременна концепция за управление на качеството
- Особености на качеството на храни и напитки
- Екологичният туризъм в България – състояние, възможности и перспективи за развитие
- Малцинства, мигранти, вътрешна сигурност
- Високорискови операции на групите със специални оръжия и тактики. SWAT операции
- Оцеляване след терористична атака над атомна електроцентрала
- Защита на населението при терористични атаки в обекти на химическата промишленост
- Участие на трета страна в конфликта

Девети годишник
Девети годишник - Стефан Стамболов – първостроителят държавник 5
- Германската политика – последователност и честност
- Теоретични и практически аспекти на политическия мениджмънт
- Българският национализъм – генезис, прояви и развитие
- Методи на ценообразуване в малкия бизнес
- Модели на управление и икономическата криза
- Капиталова структура и финансов ливъридж на индустриалните компании
- Анализ на риска при инвестиционните решения
- Влияние на политическия риск върху капиталовите пазари
- Международните стандарти – основа за изграждане на интегрирана система по качество
- Приватизацията в България като промяна във формата на собственост и мотивацията в икономиката (в периода 1990–2000 г.)
- Изборно и избирателно право – принципи, цензове, задължително гласуване
- Европейското хранително законодателство
- Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007–2011 година
- Безопасност в ресторантьорството – санитарно-хигиенният контрол и безопасността на госта
- Управлението на конфликтите и активизирането на тероризма 162
- Престъпният капитал – заплаха за международната сигурност
- Разследване под прикритие и на прикритие   
Девети годишник (1 Mb) свали
Излезе сборник със студентски доклади
 Излезе от печат сборникът със студентски доклади от Националната научна конференция „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии”, на която през миналата година Колежът по икономика и администрация беше домакин и организатор. Тридесет и двама студенти от КИА са работили по 19 теми, засягащи управлението на риска по време на криза, глобалната икономическа криза и отражението й върху икономическото мислене, управлението на човешките ресурси, различните производства като цветната металургия, добивната промишленост, винения и спа туризъм по време на криза и мн. др. 
В изданието са включени и докладите на студенти от няколко други висши училища в Пловдив, които взеха участие в студентската секция на конференцията. 
Сборникът излиза под редакцията на научния съвет на проф. дин Тончо Трендафилов, проф. дпн Георги Манолов, проф. дин Асен Конарев, доц. д-р Евгений Стоянов и Олга Емилова.  
 

   
Сборник със студентски доклади (2 Mb) свали
Осми годишник
Осми годишник – Ерата на Стив Джобс – вчера, днес, утре
– Особености на финансово-стопанския анализ в условията на българската икономическа действителност
– Модели на ценообразуване
– Отражение на глобалната финансова криза върху
външните финансови потоци на България (2007–2011 г.)
– Добавена стойност за акционерите на водещите български борсови компании
– Работен и използван капитал в туризма
– Взаимно изключващи се алтернативи и разпределение на капитала
– Кулинарният туризъм – нова алтернативна форма
и възможности за развитието ѝ в България
– Как да наемем и задържим най-добрите кадри във фирмата
– Проучване на управленските компетенции на мениджърите от средно ниво на управление
– Основа за изграждане на системи за управление на качеството
– За лидерството в политиката
- За материализма в икономическата наука
и икономическото образование и има ли той алтернатива
- Поклонничеството в исляма – историческа традиция и съвременни измерения
- Предимства и недостатъци в професионалната подготовка на служителите от Министерството на вътрешните работи
- Защита на органите на дирекция „Специализирани полицейски сили“ при ядрена или радиационна аварийна ситуация
- Оръжията за масово унищожаване – заплаха за националната сигурност
- Правни и управленски аспекти при предотвратяване на масови безредици   
Осми годишник (1 Mb) свали
Излезе брой трети на сп. „Социология и икономика”
 Излезе от печат брой трети на списание „Социология и икономика”, издание на Колежа по икономика и администрация - Пловдив. Новият брой стартира със статията на ректора на КИА проф. Димитър Димитров „Предизвикателствата пред съвременната демокрация”. В изданието са намерили място още изследванията и проектите на Мария Стоянова „Срещи на поколенията в труда” и на азърбейджанския учен Расмия Сабир Кизи „The improvement directions of the Social Protection of Population inAzerbaijan Republic”.
В рубриката „Актуално” на новия брой са представени изследванията на проф. Николай Генов „Източна Европа като лаборатория за социалните науки” и на Благовест Георгиев „За политическия риск и двете писти в Европейския съюз”.    
 
Научните статии на Яница Димитрова „Значение на мотивацията на персонала чрез вътрешноорганизационните комуникации за релацията корпоративна култура-конкурентноспособност в българските фирми” и „Насилието в спорта” на Албена Димитрова-Денкова пък можете да прочетете в раздела „Научната общност”.
 
В новия трети брой на сп. „Социология и икономика” ще откриете и рецензията на Минка Златева „От Пловдив до Камбера с открито сърце”.
 
Седми годишник
Седми годишник – Слово при откриването на новата 2010/2011 учебна година
– Изграждане на регионални агроклъстери – предимства и перспективи на развитие
– Рисковият капитал и развитието на регионалните икономики
– Подобряване на качеството
– За някои особености при работа с модерни ERP системи
– Влияние на сезонността върху ефективността на публичните туристически дружества
– Състояние и развитие на хотелската база и на хотелиерските услуги у нас
– Влияние на лидерите в бранша за внедряване на нови процеси, подходи и продукти в туроператорската и агентската дейност
– Възможности за развитие на краткотрайни форми на туризъм
– Висшето образование – печеливша инвестиция в човешки капитал
– Националната държава
– Управление и мониторинг на потребителите и защита на данните в колежанска информационна система   
Седми годишник (3 Mb) свали
Шести годишник
Шести годишник - Клопките на идеологиите
- Политика на изграждане на конкурентни регионални клъстери
- Сливанията и придобиванията като стратегическа трансакция за развитие
- Арендният модел за стопанисване на земята
- Финансов анализ на преобразуващи се дружества
- Виненият туризъм – развитие, ползи и предизвикателства
- Планиране на проучвания при консултантска оценка на туристическа организация
- Проектиране на основните организационни елементи на туроператорския продукт
- Приложения на статистическите техники в системите за управление на качеството
- Предприемаческият мениджмънт в аграрния сектор на България
- Закон за частните висши училища – лукс или необходимост
- Хагската конвенция и проблемът с отвличането на деца
- За глобализацията – задълбочено и без грим
- Студентски семинар-дискусия   
Шести годишник (2 Mb) свали
<<12>>
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |