Facebook YouTube Google+

03.01.2018

Проф. д-р Илин Савов с доклад на престижна научно-техническа конференция
Изпълняващият длъжността ректор на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д-р Илин Савов взе участие в научно-техническа конференция на тема: „Наука, техника, сигурност – 2017“. Престижният форум се проведе в „Териториалната организация на Научно-техническите съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“.
    В доклада си пред авторитетната аудитория проф. Савов  анализира приносът на ВУСИ в подготовката на кадри за нуждите на националната сигурност. Той подчерта, че обучението в професионалното направление във вуза се провежда отговорно, съобразно законовите изисквания, обществените нагласи и динамиката на образователната среда. „Във ВУСИ работят висококачествени хабилитирани преподаватели и специалисти, които прилагат изключителен професионализъм и високо ниво на експертност. Обучението се извършва по модерен начин, като се преподават съвременни дисциплини, в чиито съдържание и методика са инкорпорирани съвременните западни практики. Възпитаниците на вуза успяват да усвоят не само професионални знания, но и формират твърда воля и категорична решимост да отстояват справедливостта и да утвърждават върховенството на закона“, пише проф. Савов. Той подробно представи дейността на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ на ВУСИ и анализира някои от специфичните компетентности и професионални квалификации, които придобиват студентите. На тази база проф. Савов подчерта, че „студентите, които завършват обучението си, са подготвени интелектуално, нравствено и професионално за реализация като служители от службите за сигурност или МВР. В резултат на цялостната си подготовка във ВУСИ те се формират като личности с изградени лидерски, морални и волеви качества; с достатъчно знания от специализираните дисциплини, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество, които са свързани със защита на националната сигурност и охраната на обществения ред;  с висока обща култура и комуникативни способности.“
    В заключение проф. Савов пише, че учебната и научно-изследователската дейност на ВУСИ „се развива на базата на реалностите в глобализирания свят“. Сигурността в днешно време е сложен комплексен проблем и подготовката на кадри в тази сфера изисква интердисциплинарен подход, който ръководството на вуза прилага неотменно.
    Организаторите на конференция дадоха висока оценка на доклада на и. д. ректор на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д-р Илин Савов и изявиха готовност отново да поканят изявени преподаватели на вуза на следващи прояви, организирани от „Териториалната организация на научно-техническите съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“.
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |