Facebook YouTube Google+

03.10.2017

ВУСИ с отлична оценка и максимална, шестгодишна програмна акредитация на „Национална сигурност“
Висшето училище по сигурност и икономика получи отлична оценка и максимална, шестгодишна програмна акредитация на професионално направление „Национална сигурност“. Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерски съвет на Република България даде обща оценка от 9,07 по десетобалната система и срок на валидност на акредитацията от шест години, съгласно чл.79, ал. 1 от Закона за висшето образование. По този начин ВУСИ затвърди лидерската си позиция на престижен образователен и научен център, предоставящ високо ниво на учебния процес в съвременна технологична база.
    Решението на членовете на Акредитационния съвет на НАОА е от проведено на 10.07.2017 г. заседание (Протокол №12), като в него се определя и капацитета на професионално направление 9.1. Национална сигурност във ВУСИ – Пловдив, както следва: за ОКС „бакалавър“ – 1100 студенти (редовна и задочна форма на обучение); за ОКС „магистър“ – 500 студенти (редовна и задочна форма на обучение). Общо за професионалното направление: 1600 студенти.
    Националната агенция за оценяване и акредитация е специализиран държавен орган, създаден към Министерски съвет на Република България, който оценява, акредитира и контролира качеството на дейностите във висшите училища в страната. Наличието на акредитация от НАОА е необходимо условие за легитимността на всеки вуз в България.
    Високата оценка на Висшето училище по сигурност и икономика и максималната, шестгодишна програмна акредитация на професионално направление „Национална сигурност“ извеждат вуза сред лидерите в страната. Тя гарантира, че учебната, научноизследователската и художественотворческата дейност на ВУСИ отговаря изцяло на нормативните изисквания. Отличната оценка е извоювана в остра конкуренция с всички университети в България, предлагащи специалности в това направление и е доказателство за далновидността и правилността на решенията на ръководството на вуза.
    НАОА е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование – ENQA и издадената от нея програмна акредитация на професионално направление „Национална сигурност“ на ВУСИ се признава за валидна в целия Европейски съюз.

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |