Facebook YouTube Google+
Къде сме ние

ВУСИ – № 1 в България по регионална значимост в направление „Администрация и управление“

Вузът е в Топ 3 по престиж сред работодателите в региона, показва Рейтинговата система на висшите училища в България за 2014 г

Висшето училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив, е включено в две професионални направления в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2014 г. – „Администрация и управление“ и „Икономика“.

„Администрация и управление“ е едно от най-широко застъпените и масови професионални направления в българското висше образование. Средният месечен осигурителен доход на завършилите е 877,05 лв. Процентът на регистрираните безработни в национален мащаб сред завършилите в периода 2009 – 2013 е значително по-нисък от средния за страната и е само 4,49 на сто. Данните показват, че в „Администрация и управление“ нашият вуз изпреварва много големи университети. Този факт утвърждава ВУСИ не само като регионален лидер, но и като вуз, с който се съобразяват всички висши училища в България.

Висшето училище по сигурност и икономика е на I място в България по показател „Регионална значимост“ в професионално направление „Администрация и управление“! ВУСИ е безспорен национален лидер, като изпреварва с чувствителна разлика всички други висши училища в страната, показва Рейтинговата система за 2014 г. Нашият вуз заема престижното II място сред останалите в региона по осигурителен доход на завършилите „Администрация и управление“.

Дипломираните студенти се реализират на конкурентния пазар на труда със среден месечен доход 711,33 лв.

По този показател ВУСИ изпреварва редица висши училища в страната, което свидетелства за високото качество на преподаване и последвалата положителна оценка на работодателите.

Висшето училище по сигурност и икономика се радва на голям престиж сред работодателите, показва Рейтинговата система на висшите училища за 2014 г.
 

   

ВУСИ е в Топ 3 на регионално ниво,

а на национално стои уверено пред редица утвърдени вузове. Това е доказателство за отличните практически умения, които студентите придобиват в процеса на обучение.

Нашето висше училище е на III място в страната по удовлетвореност от социално-битовите и административните услуги, сочат данните от Рейтинговата система. Модерната материална база и високият професионализъм на администрацията на ВУСИ го нареждат сред лидерите в страната. Закономерно е и I място в страната на значимостта на социално-битовите и административните услуги за преподавателите, което Висшето училище по сигурност и икономика дели с още едно висше учебно заведение. И по показател „Удовлетвореност от учебната среда“ ВУСИ има равен брой точки в национален мащаб с още един вуз – доказателство за далновидността на ръководството при построяването на ултрамодерната база и организацията на учебния процес. Така нашето висше училище се утвърждава като безспорен регионален лидер, който задава стандарти на национално ниво.

ВУСИ е на V място в България по участие на студенти в научноизследователска дейност. Вузът заема същата позиция и по показателите „Общо средства“ и „Привлечени средства за НИД на студент“.

Висшето училище е на престижното III място в страната по интензивност на научната работа.
Всички тези показатели говорят за активното участие на студентите в конференции и изнасянето на доклади, както и за големия брой часове, отделени за работа по различни научни изследвания на преподавателите.

 82,56 % от студентите в професионално направление „Администрация и управление“ във ВУСИ са оценили като полезно участието си в стажове и практики. По този показател висшето училище е безспорен регионален фаворит и заема II място в национален план. Рейтинговата система за 2014 г. показва още, че студентите са дали средна оценка 9,39 по скалата от 0 до10 за теоретичната и практическата подготовка, както и за начина на преподаване и оценяване.

„Икономика“ е най-масовото професионално направление в българското висше образование. В него се обучават около 60 000 студенти, като средният месечен осигурителен доход на завършилите е 864,60 лв. Процентът на регистрираните безработни в национален мащаб сред завършилите в периода 2009 – 2013 е значително по-нисък от средния за страната и е само 4,23 на сто. Данните показват, че в „Икономика“ ВУСИ изпреварва редица висши училища в страната.

Теоретичните и практическите знания, които студентите придобиват по време на обучението си във Висшето училище по сигурност и икономика в професионално направление „Икономика“, са високо ценени от работодателите.

Безработицата сред завършилите е изключително ниска и ВУСИ е на II място сред висшите училища в региона по този показател,
сочи Рейтинговата система за 2014 г.

Висшето училище по сигурност и икономика изпреварва три висши училища в региона по показател „Осигурителен доход на завършилите“. Разликата с някои вузове достига до 50 лв. на месец, показват данните, предоставени от НОИ и АдминУни за предходните пет години. Тези факти са поредно доказателство за успешната реализация на пазара на труда на завършилите студенти. Техният доход е идентичен със средната заплата за областта.

ВУСИ е на II място в областта по показател „Регионална значимост“ в професионално направление „Икономика“!

Причина за поредната висока позиция на нашето висше училище в Рейтинговата система е големият процент на студентите, които планират своята професионална реализация в града или областта. Това говори за правилния им избор на висше учебно заведение и убедеността им през годините на обучение, че именно този вуз и конкретната специалност са желаните от тях за бъдещата им реализация.

Не е изненада и високият процент на работодателите, които предпочитат да наемат висшисти на Висшето училище по сигурност и икономика. ВУСИ е на II място в региона по показател „Престиж сред работодателите“ и изпреварва с чувствителна разлика останалите вузове в областта. Преподавателите във висшето училище също дават висока оценка за значимостта на престижа му.

Висшето училище по сигурност и икономика е лидер сред частните висши училища в областта и е на II място в региона по среден разход на студент редовно обучение в професионално направление „Икономика“! Официалните данни на АдминУни показват средна сума на „Стипендии“ 171,11 лв.

   

ВУСИ е регионален лидер по „Удовлетвореност от социално-битовите и административните услуги“.
Студентите отредиха I място на висшето училище в областта заради отлично оборудваните зали, безкомпромисните административни услуги и подкрепата на кариерното им развитие.

ВУСИ е на I място в областта и на V в България по индикатор „Общо средства за НИД на студент“. Аналогична е ситуацията и при „Привлечени средства за НИД на студент“, тъй като нашият вуз разчита изцяло на привлечени средства за научноизследователска дейност, показват данните към месец април 2014 г. Висшето училище е на престижното II място в страната по интензивност на научната работа. Това е свидетелство за отделения среден брой часове на седмица по научни изследвания на преподавателите в него.

Висшето училище по сигурност и икономика е на III място в страната по индикатор „Удовлетвореност от учебния процес“. Студентите са дали средна оценка 9,21 по скалата от 0 до10 за теоретичната и практическата подготовка, както и за начина на преподаване и оценяване. 74,73 % от обучаващите се във ВУСИ са оценили като полезно участието си в стажове и практики, което нарежда висшето училище на II място в България по този индикатор.

Изнесените дотук данни показват, че Висшето училище по сигурност и икономика се утвърди като регионален лидер по голяма част от индикаторите и критериите за оценяване на Рейтинговата система на висшите училища за 2014 г. ВУСИ вече задава и национални стандарти, с които се съобразяват всички вузове, показва още актуалното издание на изследването. Нашето висше училище е мотивираният и оправдан избор на вуз, което се утвърждава и като първи избор за все повече кандидат-студенти. Получаването на висше образование е свързано с инвестиции на усилия, време и финанси. Данните в новото издание на Рейтинговата система потвърждават, че тези инвестиции във ВУСИ са оправдани и се възвръщат.

   
ВЫСШЕЕ УЧИЛИЩЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИКЕ – ПЛОВДИВ (322 Kb) свали
UNIVERSITY OF SECURITY AND ECONOMICS - PLOVDIV (249 Kb) свали
Hochschule für Sicherheit und Wirtschaft – Plovdiv (313 Kb) свали
École supérieure de sécurité et d'économie - Plovdiv (293 Kb) свали
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |