Facebook YouTube Google+
Структура
Структурата на Висшето училище по сигурност и икономика включва: академичното ръководство, академичния състав и административните звена, които осигуряват обслужването на учебните и научноизследователската дейност.
Академично ръководство
Управлението на Висшето училище по сигурност и икономика се осъществява от
Настоятелство, Президент, Ректор и Академичен съвет.

Настоятелство
Председател:
проф. д.ик.н. Тончо Трендафилов
доктор на икономическите науки
тел: 032/ 622 522

Президент:
проф. дпн Георги Манолов
доктор на политическите науки
тел: 032/ 622 522
факс: 032/ 622 522
е-mail: info @ vusi.bg

и.д. Ректор:
проф. д-р Илин Савов
тел: 032/ 622 522

Заместник-ректор:
проф. д-р Томо Борисов

и.д. Заместник-ректор:
доц. д-р Валентина Алексиева

Помощник-ректор:
гл.ас. Иван Петров
тел: 032/ 260 983

Център за обучение през целия живот
ръководител: проф. дин Димитър Костов

Център за подготовка на докторанти (ЦПД) – Докторантско училище
директор: проф. д-р Никифор Стефанов

Академичен състав
Академичният състав на ВУСИ се състои от над 40 хабилитирани и 15 нехабилитирани преподаватели
В структурата на Висшето училище по сигурност и икономика има два учебно-научни центъра (УНЦ):Учебно-научен център „Национална сигурност и обществен ред“

проф. д-р Илин Савов - декан

тел: 032/ 622 522Учебно-научен център „Управление, администрация и икономика“

проф. д-р Милена Тепавичарова - декан

тел: 032/ 622 522

 

Администрация
Учебен отдел

тел: 032/ 345614; 266 935

Виолета Чучулска - началник „Учебен отдел“

тел.032/ 653 098; 0882 392 742

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |